FP Dual

A FP Dual é unha modalidade de formación profesional que ten como finalidade a cualificación profesional das persoas nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa nun centro educativo.

A FP dual integra os tres piares que sustentan o proceso de formación dun profesional: formación curricular (específica do ciclo formativo), traballo na empresa e formación complementaria (específica para os procesos produtivos da empresa), combinando a asistencia do alumnado no centro educativo coa súa formación e o seu traballo na empresa.

Os centros e as empresas comparten as responsabilidades formativas para que as ensinanzas profesionais se adecúen ás necesidades do mercado laboral.

Image

dinamización da relación con empresas na FP

Ignacio Román Diaz
fpdual.cifp.fontecarmoa@edu.xunta.gal
(+34) 886 151 956

FP Dual no CIFP Fontecarmoa

No CIFP Fontecarmoa poderás cursar a modalidade de FP DUAL en diversos ciclos de distintas familiar profesionais; algún deles soamente presente en Galicia no noso centro como é o CS en Electromedicina Clínica. Os demais ciclos de FP DUAL  no noso centro son: CM de Mecanizado, o CS de Procesos e Calidade na Industria Alimentaria e o CS Formación para a Mobilidade Segura e Sustentable.

CS de Electromedicina Clínica

Image

As persoas que obteñen este título exercen a súa actividade en servizos técnicos dedicados á montaxe e/ou ao mantemento de instalacións, sistemas e equipamentos de electromedicina clínica.

Trátase de formar a profesionais que se encargan de xestionar e realizar a montaxe e o mantemento de instalacións, sistemas e equipamentos altamente especializados neste eido. O noso centro é o único centro de Galicia onde se poderá cursar ditos estudos.

Titor

Ana Álvarez Fernández
anaalvarezlaboral@edu.xunta.gal

Profesorado

Adolfo Martínez Barragáns

Jorge Manuel Lema Carballo

Información sobre a oferta formativa

FP Dual ZSIMA03 de Electromedicina Clínica

Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23

Empresas colaboradoras

Image

CS Formación para mobilidade seg. e sustentable

Image

As persoas que obteñen este título poderan exercer a súa actividade en empresas dedicadas á formación de condutores e condutoras para a obtención das autorizacións administrativas para conducir e, en xeral, á formación para a seguridade viaria. Tamén poderán exercer funcións relacionadas coa educación viaria, a seguridade viaria laboral e a mobilidade segura e sustentable.

Titor

Beatriz García Villalustre
beatriz.garcia.villalustre@edu.xunta.gal

Profesorado

Tania Ameneiro Calvo

Patricia Argibay Suárez

Información sobre a oferta formativa

FP Dual ZSSSC06 de Formación para a mobilidade segura e sustentable

Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23

Empresas colaboradoras

Image
Image

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas da industria alimentaria integradas nun equipo de traballo onde realizan tarefas de xestión da produción, organización e control, nas áreas funcionais de loxística, investigación e desenvolvemento, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental. Actúan como mandos intermedios baixo a supervisión de persoal responsable técnico de nivel superior, aínda que en pequenas empresas dispoñen dun maior grao de autonomía, e poden asumir labores de xestión e dirección de empresa.

Titor

Paula Moldes Peñas
paulamoldes@edu.xunta.gal

Profesorado

Tania Ameneiro Calvo

Patricia Argibay Suárez

Información sobre a oferta formativa

FP Dual ZSINA02 de Procesos e calidade na industria alimentaria

Consultar currículo
Táboa horaria
Programacións 22-23

Empresas colaboradoras

Image

CM de Mecanizado

Image

As persoas con este perfil desenvolveran o seu traballo en industrias transformadoras de metais relacionadas cos subsectores de construción de maquinaria e equipamento mecánico, de material e equipamento eléctrico, electrónico e óptico, e de material de transporte encadrado no sector industrial.

Titor

Antonio Campo Antón
acampoanton@edu.xunta.gal

Profesorado

Tania Ameneiro Calvo

Patricia Argibay Suárez

Información sobre a oferta formativa

Empresas colaboradoras

Image

Novas da FP Dual