Formación

A Formación Profesional estrutúrase en familias profesionais, no noso centro contamos con 8 das 26 familias que existen.

Dentro das distintas familias profesionais están os ciclos formativos. Cada familia reúne aqueles ciclos formativos con suficientes características comúns, segundo a afinidade formativa e a semellanza entre os procesos tecnolóxicos empregados e os produtos ou servizos creados a nivel profesional.

Familias profesionais

Electricidade e electrónica

Image

Comercio e marketing

Image

Instalacións e mantemento

Image

Industrias alimentarias

Image

Sanidade

Image

Transporte e mantemento de vehículos

Image

Servizos socioculturais e á comunidade

Image

Ensinanzas físicas e deportivas

Image

Ensinanzas deportivas

Image

Réximes e modalidades de estudo na FP

Actualmente, a Formación Profesional pódese cursar por curso completo no réxime ordinario, na modalidade presencial (asistindo diariamente ao centro formativo) ou de xeito parcial por módulos formativos no réxime de persoas adultas (nas modalidades tanto presencial como a distancia).

A matrícula parcial por módulos permite que cada persoa deseñe o seu itinerario formativo en función da súa actividade laboral, das cargas familiares ou doutras actividades, respondendo así ás necesidades e aos intereses persoais ao longo da vida.

Para realizar a matricula no réxime de persoas adultas é preciso ter cumpridos os 18 anos no ano natural no que se inicien os estudos.

FP presencial

A duración total dun ciclo de formación profesional é de 2000 horas que están divididas en dous cursos, primeiro e segundo.

Se tes a posibilidade de asistir ao centro podes elixir a MODALIDADE PRESENCIAL. Dentro desta modalidade podes escoller entre o RÉXIME ORDINARIO e o RÉXIME MODULAR.

FP a distancia ou semipresencial

FP Dual

Ensinanzas deportivas

Certificados de profesionalidade