Cursos de especialización

Os cursos de especialización de Formación Profesional son estudos que permiten ampliar coñecementos e perfeccionar as competencias previamente adquiridas nun ciclo formativo de FP. Igual que os ciclos de FP, os cursos de especialización son ensinanzas oficiais con validez en todo o territorio nacional.

Curso de especialización en Robótica Colaborativa

Image

Nes te curso de especialización aprenderás a desenvolver proxectos de robótica colaborativa, tanto de brazos robóticos como de robots móbiles autónomos, así como realizar a montaxe, a posta en marcha e o mantemento dos devanditos sistemas, respectando criterios de calidade, seguridade, accesibilidade e respecto ambiental.

Información sobre a oferta formativa

Curso de especialización SELE52 en Robótica Colaborativa

Consultar curriculo
Táboa horaria
Programacións 22-23

Titor

Bieito Calvo Méndez
bieitokalvo@edu.xunta.gal

Profesorado

Ramón Cervo Escalada

Bieito Calvo Méndez