Centro

Image

No noso centro poderás atopar unha ampla oferta formativa dentro das 8 familias profesionais que impartimos e tamén das ensinanzas deportivas de Baloncesto e Vela.

Ademais, o noso horario desde as 8:30 ata as 22:00, permite a existencia de distintos perfis de alumnado, desde xente nova que procede directamente da ESO ou de bacharelato e continúa a súa formación nun horario ordinario, ata persoas que por cuestións laborais ou de conciliación familiar prefire un horario vespertino. Cada ano un número maior de alumnos fan estadías no estranxeiro a través de becas Erasmus, o centro participa cada vez en máis proxectos internacionais. A oferta da FP Dual é en cada curso máis ampla. E tamén ofertamos ciclos de formación profesional na modalidade a distancia. En definitiva, procuramos como centro integrado de formación profesional dar resposta ás necesidades formativas de estudantes e tamén de traballadores.

Os cambios que se producen na nosa sociedade tamén se reflicten no noso centro. No CIFP Fontecarmoa conviven hoxe distintas nacionalidades e traballamos pola integración e pola igualdade de oportunidades. Un gran número de obxectivos que nos marcamos en cada curso están relacionados con promover accións formativas relacionadas coa integración, a igualdade, a mellora daconvivencia e a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos.

En definitiva, queremos darche a benvida a este centro no que esperamos que poidas acadar a formación que buscas e que te conduza nas mellores condicións a un mercado laboral cada día máis esixente.

Jesús de Andrés vázquez

Director do CIFP Fontecarmoa

Equipo Directivo

Jesús de Andrés Vázquez

Director

Representante oicial da administración. Responsable da dirección e coordinación para lograr a excelencia e a calidade do CIFP Fontecarmoa, a través dos órganos de goberno que constitúen o equipo directivo e docente.

Manuel Javier Álvarez Seoane

Vicedirector

Responsable da Área de Calidade, Innovación e Orientación Profesional, con responsabilidade na xestión da calidade, na innovación educativa e tecnolóxica e na formación do profesorado

Maria del Rocío Meijueiro Rodríguez

Xefa de estudos

Responsable da Área de formación, con responsabilidade na organización e na xestión das actividades formativas e do persoal docente do centro.

Juan Carlos Muñiz Abuín

Secretario

Responsable da Área de Administración Xestión con responsabilidade na administración e na xestión económica, administrativa, de material, de prevención de riscos laborais e de persoal non docente do centro.

Organigrama

Image

Planos

ImageImage

Planos Edificio 1 (A): ( Sanidade, Serv. socioculturais, Acondicionamento físico e Comercio e márketing )

Image

Planos Edificio 2 (B): ( Electricidade e electrónica e Industrias alimentarias)

Image

Planos Edificio 3 (C): ( Automoción e Instalacións e mantemento)

Image

Planos Edificio 4 (D): ( Electricidade e electrónica)

Image

Planos Edificio 5 (E): ( Ensinanzas deportivas e Acondicionamento físico)

Image

Áreas

Os centros integrados de formación profesional teñen unha estructura interna distribuída en tres áreas funcionais, para afrontar os fins e as funcións que lle son propias: mellorar as relacións coa comunidade e co ámbito produtivo e fomentar as relacións e o intercambio de experiencias entre os centros integrados. Tamén dentro das áreas funcionais están os órganos de coordinación, departamentos que completan o organigrama funcional do Centro.

 • Na área de calidade, innovación e orientación profesional, o departamento de información e orientación profesional, o de calidade e innovación, o de relación con empresas e o de acreditación e probas.
 • Na área de formación, os departamentos de familias profesionais, o de formación e orientación laboral, o equipo de dinamización dalingua galega, a coordinación da biblioteca e o departamento de dinamización de idiomas.
 • Na área de administración e xestión, a comisión de seguridade e saúde laboral.

Área de calidade, innovación e orientación profesional

Manuel Javier Álvarez Seoane

Vicedirector

Área de formación

María del Rocío Meijueiro Rodríguez

Xefa de estudos

Área de administración e xestión

Juan Carlos Muñiz Abuín

Secretario

Departamentos de familias profesionais

Image

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

A continua evolución da tecnoloxía aplicada ao automóbil así coma aos procesos e organización dos talleres de reparación, obriga a que os profesionais deste sector deban estar tecnicamente altamente cualificados e preparados para adaptarse a continuos cambios.

A formación do profesorado, o permanente contacto con empresas e talleres, así coma a actualización dos nosos equipos técnicos e medios didácticos, permítenos asegurar unha formación baseada nas últimas tecnoloxías e preparar aos nosos alumnos para o futuro.

Image

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

En Galicia hai moitas empresas de instalación e telecomunicacións, por iso, estudar unha FP en electricidade é unha boa elección se o que queres é atopar traballo rapidamente xa que se encontra entre ls FP que máis tasa de empleabilidade ten.

Cos nosos ciclos formativos de electricidade e electrónica poderás exercer profesionalmente como Técnico ou Técnico Superior en pequenas e medianas empresas tanto no campo das instalación eléctricas como no da automatización e robótica industrial.

As funcións dun electricista e técnico en automatización industrial non se limitan a reparar erros, senón que, instala, deseña, realiza mantemento preventivo, interpreta debuxos técnicos e planos ,determina e repara cableado, dispositivos,liñas automatizadas entre outras csas.

Image

INSTALACIÓNS E MANTEMENTO

A formación en instalacións e mantemento industrial é moi importante para o éxito de cualquera industria, xa que garantiza que todos os equipos e máquinas da fábrica, xa sexan de nova adquisición ou antigos, funcionen de forma eficaz e co máximo rendemento.

Soen traballar en plantas de fabricación o en pequenas fábricas onde garantizan o bo funcionamento dos equipos de producción propios. Realizan tarefas típicas que inclúen garantir que todas as máquinas funcionen de forma correcta mediante un servizo de mantenmento preventivo, efectuan probas para garantizar que la maquinaria de producción funcione de forma correcta e levan a cabo comprobacións de seguridade e mantenimiento rutinario.

En resumen, deben ter amplios coñecementos en reparación de maquinaria e equipos industriais, excelentes habilidades para a resolución de problemas e boas aptitudes de xestión do tempo.

Image

SANIDADE

Cursar unha Formación Profesional de Auxiliar de Enfermería supón, actualmente, ter unha das saídas con maior empleabilidade.

As empresas demandan profesionais cualificados que sexan capaces de cubrir as necesidades básicas dos pacientes, e dicir, persoal moi polivalente e flexible, e que poidan conectar coas persoas. Ser auxiliar de enfermería tamén significa entender que necesita cada paciente en cada momento; é una tarefa que require de moita atención e empatía.

Se a túa vocación é axudar aos demais, estas son algunhas das razóns polas que deberías enfocar o teu futuro laboral a esta profesión. Estudar esta FP no so significa adquirir un conxunto de coñecementos, senón tamén sentirse realizado e ser solidario.

Image

SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Se sentes vocación por axudar aos demais, unha FP de Servizos Socioculturais e á Comunidade facilitarache o acceso a ramas da intervención social centradas en ofrecer prestacións beneficiosas a diferentes colectivos. Dende a atención a maiores, actividades de ocio e tempo libre, organizando programas de axuda a domicilio ou fomentando a inserción ocupacional.

As administracións destinan esforzos para reforzar o persoal especializado en intervención social, pois é das ferramentas máis eficaces para mellorar a calidade de vida dentro dunha comunidade. 

Unha titulación oficial nesta rama permitirache dedicarte a unha profesión vocacional, promover valores positivos no teu entorno e facelo adentrándote de cheo nun sector que aumenta en contratacións.   

Image

COMERCIO E MÁRKETING

Actualmente, estudar márketing e publicidade aporta moitos beneficios, non so polas amplas oportunidades laborais senón tamén porque a tecnoloxía brinda máis e mellores ferramentas que permiten potencialo. A continuación, contámosche cinco das razóns máis importantes para que escollas este familia profesional:

 • Un estudante de márketing e publicidade atópase ante unha ampla diversidade de ramas nas que pode especializarse
 • Auxe e efectividade das ferramentas dixitais como o emailing e as redes sociais; como consecuencia as empresas cada vez requiren máis profesionais.
 • toda empresa require dun especialista con esta formación, polo que pode traballar en pequenas o grandes empresas.
 • Tanto o marketing como a publicidade cambian constantemente, polo que requiren de profesionais actualizados.
 • O sector do marketing e publicidade requiren de moita creatividade e de solucións innovadoras
Image

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS

Estudar Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, responde á inquietude deas personas por formarse como profesionais no ámbito deportivo. Os estudantes deste ciclo formativo terán a oportunidade de aprender as técnicas nas que se centran as actividades físicas recreativas ou as disciplinas deportivas.

Quen se plantee formarse na FP de Actividades Físicas e Deportivas debe saber que se trata dunha profesión que abre as portas a moitas posibilidades académicas, así como laborais; presentando a oportunidade de coñecer o traballo diario ó que se enfrenta un técnico deportivo.

Hoxe en día son moitas as empresas e centros deportivos que apostan por ter profesionais titulados que estean ben cualificados e saiban garantir unha maior calidade de vida a calquera usuario mediante a práctica deportiva.

Image

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

A familia profesional de Industrias Alimentarias é unha das formacións máis buscadas por aqueles que desexan acceder a unha saída profesional con amplas posibilidades de empleabilidade. Si estás buscando un posto de traballo con gran demanda no ámbito da alimentación, esta rama abre grandes portas para crecer como profesional.

Cos estudos de Industrias Alimentarias obterás grandes coñecementos e contarás coa preparación adecuada para
traballar no sector alimenticio que é de grande importancia en todo o noso territorio, é por elo cada día son máis os expertos que son empregados e contan con excelentes postos de traballo dentro desta área.

A saída profesional de Industrias Alimentarias consiste en executar tarefas de apoio á recepción e preparación das materias primas, como por exemplo, controlar as instalacións para o envasado, acondicionado e empaquetado dos productos.

Image

ENSINANZAS DEPORTIVAS

As ensinanzas deportivas permitiranche adquirir as competencias e coñecementos necesarios para desempeñar profesionalmente funcións de iniciación deportiva, tecnificación deportiva e condución de actividades ou práctica deportiva.

A finalidade destes estudos é a de prepararte para a actividade profesional no mundo do deporte a través da especialización nunha modalidade deportiva concreta, e facilitarche a adaptación á evolución do mundo laboral e deportivo.

No noso centro poderás obter o Título de Técnico Deportivo nas modalidades ou especialidades de Baloncesto e Vela cos que poderás traballar en escolas e centros de iniciación deportiva, clubes ou asociacións deportivas, federacións deportivas, centros escolares en actividades extracurriculares, centros de alto rendemento, etc.

  Outros departamentos

  Outras coordinacións

  Dinamización da lingua galega

  Luís Cividanes González
  luis.cividanes@edu.xunta.gal
  (+34) 612 151 956

  Coordinación de Innovación e formación

  Isabel Ramallal Rodríguez
  mramallal@edu.xunta.gal
  (+34) 612 151 956

  Coordinación de emprendemento

  Paula Boo Pardavila
  paula.boo@edu.xunta.gal
  (+34) 612 151 956

  Coordinación das    TICS

  Ángel Araujo Iglesias
  joseangel.araujo@edu.xunta.gal
  (+34) 612 151 956

  Certificado de calidade

  Image

  O noso Centro estará certificado en calidade pola empresa AENOR segundo a norma ISO 9001-2015, amparado polo Certificado ER-0412/2014 cuxo titular é XUNTA DE GALICIA REDE DE CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

  Para a impartición de formación profesional inicial, de grao medio e de grao superior nas familias profesionais de electricidade e electrónica, instalacións e mantemento, industrias alimentarias, comercio e márketing, transporte e mantemento de vehículos, sanidade, servizos socioculturais e á comunidade e actividades físicas e deportivas. Ademais tamén dispoñemos de ensinanzas de réxime especial,como son os graos medios das ensinanzas deportivas de baloncesto e vela.

  E para a acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

  Historia

  Image

  1975

  O CIFP Fontecarmoa (actual denominación) nace como sección delegada de formación profesional do instituto Calvo Sotelo no ano 1.975 (actual IES Castro Alobre), pasando a ocupar as actuais instalacións no ano 1.978

  Neste ano constitúese como Instituto de Formación Profesional con seis especialidades: Metal, Automoción, Electricidade, Electrónica, Administrativo e Secretariado. Anos despois, estas dúas últimas especialidades pasarían a impartirse no novo instituto Armando Cotarelo Valledor.

  1990

  A partir da reforma do sistema educativo do ano 1990, co desenvolvemento da LOXSE, implántase no instituto a etapa de ESO e de BACHARELATO,
  nas modalidade de “Ciencias Naturais e da Saude” e “Tecnolóxía” e a nova formación profesional cos ciclos formativos medios e superiores das ramas de “Instalacións e Mantemento”, “Transporte e mantemento de vehículos” e “Electricidade e electrónica”.

  2008

  No curso 2008/09 autorízanse as Ensinanzas Deportivas do Ciclo Medio e superior de Baloncesto e modifícase, debido a aprobación da LOE, a oferta educativa do bacharelato, impartíndose as modalidades de “Ciencias e Tecnoloxía” e “Humanidades e Ciencias Sociais”.

  2022

  O centro convírtese en centro integrado de formación profesional impartindo ciclos de 8 familias profesionais diferentes e mantendo as ensinanzas deportivas. A partir deste intre pasa a denominarse CIFP Fontecarmoa

  Premios

  Colaboracións

  Galería de imaxes